TS. Bùi Xuân Thanh

15/04/2016

  • Năm sinh: 1967
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Logic học, Triết học SĐH
  • Email: buixuanthanh93@yahoo.com.vn

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 

TT

 

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Vấn đề con người và giáo dục con người trong triết học Mácxít

 

2004 - 2005

       

           Bộ

 

 Thành viên

 

 

2

Tư tưởng dân bản trong học thuyết chính trị - xã hội của Mạnh Tử và ý nghĩa của nó đốivới việc xây dựng nhà nước Việt Nam của dân, do dân, vì dân

 

2012 - 2012

 

       Trường

 

Chủ nhiệm đề tài

 

 

3

Tính đa dạng – dung hợp trong văn hóa và ảnh hưởng của nó đến chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

10/2015 – 10/2016

   

       Trường

 

Chủ nhiệm đề tài

 

2.       Các công trình khoa học đã công bố

 TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tư tưởng dân bản trong học thuyết nhân chính của Mạnh Tử”

     2005

Tạp chí Triết  học, (số 6)

2

        “Tư tưởng kinh tế của Mạnh Tử”

     2007

Tạp chí Phát triển kinh tế,( số 201)

3

Từ tư tưởng “nhân nghĩa” đến đường lối “nhân chính” trong học thuyết chính trị – xã hội của Mạnh Tử”

     2008

Tạp chí Triết học,(số 2)

4

 Tư tưởng sử dụng người tài đức  trong học thuyết chính trị – xã hội của Mạnh Tử và ý nghĩa đối với thực tiễn nước ta

 

    2010

Tạp chí Khoa học chính trị, (số 6)

5

Học thuyết về tính thiện của con người trong tư tưởng Mạnh Tử

    2011

Tạp chí Triết học,(số 5)

6

Mối quan hệ giữa “ nhân nghiã” và “lợi ích” trong đường lối chính trị của Mạnh Tử

    2014

Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, (số 8)

7

Tư tưởng đức trị cuả Khổng Tử và ý nghiã cuả nó đối vơí sự nghiệp xây dựng Nhà nước  pháp quyền XHCN ở nước ta

    2015

Tạp chí Khoa học chính trị, (số1+2)

8

Tư tưởng dân bản trong đường lối chính trị của Nguyễn Trãi

   2016

Tạp chí Khoa học chính trị, (số1+2)