TS. Nguyễn Khánh Vân

12/04/2016

  • Năm sinh: 1963
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Chủ nghĩa Xã hội Khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Email: khanhvan9963@yahoo.com.vn


 QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

1.         Các Giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu hướng dẫn ôn tập đã và đang tham gia (chủ biên hoặc thành viên):

 

TT

Tên tài liệu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đã nghiệm thu

Trách nhiệm tham gia trong  tài liệu

1

Tài liệu học tập Chủ nghĩa xã hội khoa học

2006 - 2007

Đã nghiệm thu

 

Thành viên

2

Tài liệu học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

2006 - 2007

Đã nghiệm thu

 

Thành viên

3

Tài liệu học tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (HP2)

2008 - 2009

Đã nghiệm thu

 

Đồng chủ biên

4

Tài liệu hướng dẫn ôn tập  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (HP2)

2008 - 2009

Đã nghiệm thu

Thành viên

 

 

 

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Tìm hiểu tưởng HCM về Đảng Cộng Sản cầm quyền và vận dụng tư tưởng đó vào công tác xây dựng Đảng hiện nay

2004

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

 

2

Công tác xây dựng và phát trển tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ TP HCM trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới ( 1986 – 2001 )

2005

Cấp trường

Thành viên

 

3

Tìm hiểu tư tưởng HCM về cán bộ và chính sách cán bộ

2006

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

 

4

Tư tưởng HCM về đạo dức cách mạng và việc vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

2009 - 2010

Cấp bộ

Chủ nhiệm đề tài

 

 

5

 

 

 

 

6

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XI vào giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

 

 

Vai trò của đội ngũ trí thức ở TP HCM trong sự nghiệp CNH, HĐH hiện nay

 

2011 – 2012

 

 

 

 

 

 

2014 - 2015

Cấp trường 

 

 

 

 

 

 

Cấp trường

Thành viên

 

 

 

 

 

 

Chủ nhiệm đề tài

 

 

3. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình (bài báo)

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Đổi mới giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần văn kiện Đại hội X của Đảng Cộng Sản Việt Nam

2007

Nxb.Tổng hợp TP HCM ( sách tham khảo )

 

2

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

5               

Đảng lãnh đạo xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức ở Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế

Xây dựng giai cấp công nhân trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới – Những thành tựu và hạn chế

 

 

 

 

2008

 

 

2015  

 

 

 

 

2015

 

 

 

2015                

Nxb.Chính trị quốc gia HCM ( sách tham khảo )

 

Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật , Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

 

 

 

Tạp chí Khoa học Chính trị, Học viện chính trị quốc gia HCM, Học viện chính trị khu vực II

 

Nxb. Đại học quốc gia TP. HCM