Giới thiêu Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN

13/03/2016

Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào năm 2008, tiền thân là bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, hiện nay bộ môn có 7 giảng viên, bao gồm: 02 tiến sĩ - GVCC, 05 thạc sĩ và các giảng viên có bề dày kinh nghiệm tham gia thỉnh giảng.

Nhiệm vụ của bộ môn:

- Giảng dạy môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho hệ Đại học chính quy và hệ Vừa làm vừa học và môn Đường lối kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho hệ Văn bằng 2 và Liên thông cao đẳng lên đại học;

- Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học ở Bộ môn, Khoa, Trường và  cộng tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan nghiên cứu ngoài trường.

- Tham gia đào tạo sau đại học

- Tham gia  hỗ trợ về chuyên môn cho cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh của Trường 

- Tổ chức biên soạn Tài liệu học tập của bộ môn

- Tổ chức hoạt động tham quan thực tế hàng năm của giảng viên và học tập ngoại khóa của sinh viên