THÔNG BÁO HỌP CÁN BỘ KHOA, HỌP CHI BỘ KHOA

17/02/2017

Thứ 2 ( 20/2/2017) : -  8h30 Họp cán bộ Khoa

                                  -  10h00 : Họp chi bộ khoa (toàn thể đảng viên)