THÔNG BÁO HỌP KHOA

21/03/2018

Kính mời thầy, cô đến họp khoa
 
- Thời gian: 9g30 sáng thứ hai, ngày 26/3/2018
 
- Địa điểm: văn phòng khoa LLCT
 
Trân trọng