THÔNG BÁO HỌP KHOA VÀ HỌP CHI BỘ

15/06/2017

Kính mời thầy/cô đến dự họp Khoa vào lúc 8g30 sáng thứ hai ngày 19/6/2017;
Họp Chi bộ : lúc 9g30 cùng ngày.
Địa điểm: Văn phòng khoa Lý luận chính trị.
 
Trân trọng