THÔNG BÁO HỌP KHOA VÀ HỌP CHI BỘ

04/05/2018

Kính mời thầy, cô đến họp vào sáng thứ hai, ngày 07/5/2018 :
 
- Họp khoa: 9g30 
 
- Họp chi bộ: 10g30
 
- Địa điểm: Văn phòng khoa LLCT.
 
Trân trọng