TS. Bùi Bá Linh

15/04/2016

  • Năm sinh: 1954
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Triết học SĐH

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

STT

Tên đề tài

Năm bắt đầu / năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Cơ cấu giai cấp, phân tầng xã hội và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2002

Đề tài cấp Bộ

Thành viên

2

Quan điểm về con người trong lịch sử Triết học

2008

Đề tài cấp Cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

3

Quan niệm của C.Mác và Ph.Ăng-ghen về con người và sự nghiệp giải phóng con người.

2002

NXB STHN

Chủ biên

4

Triết học Mác – Lênin (Hệ thống câu hỏi và đáp án gợi mở)

2004

NXB ĐH Quốc gia TP. HCM

Chủ biên

5

Triết học với cuộc sống, Tập 1

2005

NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội

Đồng chủ biên

6

Đề cương bài giảng Xã hội học

2003

NXB ĐH Quốc gia TP. HCM

Đồng chủ biên

7

Triết học, Phần III – Các chuyên đề vận dụng Triết học Mác – Lênin (Tài liệu dùng cho học viên cao học và NCS không thuộc chuyên nghành Triết học)

2012

NXB ĐH Quốc gia TP. HCM

Đồng chủ biên

8

Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (học phần 1)

2010

NXB ĐH Quốc gia TP. HCM

Thành viên

9

Triết học, Phần I. Đại cương về lịch sử Triết học (Tài liệu dùng cho học viên cao học và NCS không thuộc chuyên ngành Triết học)

2010

NXB ĐH Quốc gia TP. HCM

Thành viên

10

Triết học, Phần II. Các chuyên đề về Triết học Mác – Lênin (Tài liệu dùng cho học viên cao học và NCS không thuộc chuyên ngành Triết học)

2010

NXB ĐH Quốc gia TP. HCM

Thành viên

 

 

 

2.      Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

 

 

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp trí

1

Tư tưởng nhân đạo trong quan niệm của L.Phoiơbăc về tôn giáo và sự giải phóng con người

1996

Tạp chí Triết học số 4, tr.42-47

2

Tính tất yếu khách quan của cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa trong Cách mạng tháng 10 Nga và ý nghĩa lịch sử của nó.

1997

80 năm Cách mạng tháng 10 Nga – Lý luận và thực tiễn. NXB KHXH Hà Nội, tr.105-115

3

Khái niệm con người trong “Bản thảo Kinh tế - Triết học năm 1844”.

1998

Tạp chí Triết học, số 3 tr. 20-22

4

Nội dung và ý nghĩa của thuật ngữ “con người” ở giai đoạn hình thành Triết học Mác

2000

Tạp chí Triết học, số 4, tr.53-55

5

Gắn phát triển văn hóa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với phát triển con người Việt Nam toàn diện vì mục tiêu phát triển bền vững

2012

Tạp chí Triết học, số 7 – 2012, tr.9-16

6

Sự phê phán các C.Mác đối với quan điểm Duy tâm tư biện của Hêghen về tồn tại người và đời sống xã hội hiện thực của con người

2002

Tạp chí Triết học, số 6, tr.24-28

7

Những đặc điểm và nguyên tắc cơ bản của giảng dạy các môn lý luận trong trường Đại học

2002

“Công tác tư tưởng và giảng dạy lý luận trong các trường đại học và cao đẳng hiện nay”. NXB TP.HCM, tr.264-272

8

Một vài ý kiến trao đổi về bài “Vấn đề con người” trong Giáo trình Triết học Mác – Lênin

2002

“Một số ý kiến trao đổi về phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận Mác – Lênin ở đại học và cao đẳng”. NXB TP. HCM, tr.164,188

9

Từ quan niệm Mác – xít về con người suy nghĩ đến việc xây dựng nguồn nhân lực của nước ta hiện nay

2004

“Triết học và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. TP.HCM, tr.63-67

10

Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản và tư tưởng vì con người, giải phóng nhân loại của C.Mác, Ph.Ăng-ghen

2004

“150 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản – Lý luận và thực tiễn”. Nxb CTQG HN, tr.93 – 102

11

Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân   tộc với vấn đề phát triển kinh tế và phát triển con người toàn diện.

2005

“Triết học và cuộc sống – tập 1” Nxb CTQG Hn, tr351

12

Văn hóa và giáo dục nhân cách văn hóa

2005

Trong: “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Vai trò của nghiên cứu và giáo dục”. Nxb Tp. HCM, tr. 501-507

13

Trao đồi một vài kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy.

2005

Trong: “Cải tiến phương pháp giảng dạy tại trường Đại học KT-TP.HCM”. NXB Tổng hợp Tp. HCM, tr.36-44

14

Tư tưởng vì con người và giải phóng con người ở các nhà sáng lập Chủ nghĩa Mác.

2005

“Triết học và cuộc sống – tập 1” Nxb CTQG HN, tr.199

15

Tư tưởng Hồ Chí Minh và đạo đức với vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí

2009

Trong: “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – Lý luận và thực tiễn”. Nxb Thanh niên, tr.74-81