TS. Hoàng An Quốc

12/04/2016

  • Năm sinh: 1957
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Kinh tế Chính trị; Lịch sử các học thuyết kinh tế
  • Email: quochoangan@yahoo.com

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Những giải pháp khơi nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

1996/1998

Đề tài cấp             Nhà nước

Thành viên

2

Các xu hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế thế giới những năm đầu thế kỷ XXI

1998/2000

Đề tài cấp Bộ

Thành viên

3

Kinh nghiệm hội nhập kinh tế quốc tế của một số nền kinh tế Đông Á và những bài học với Việt Nam

2002/2003

Đề tài cấp Bộ

Chủ nhiệm

 

 

4

Chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn TP.HCM trong bối cảnh Việt Nam  hội nhập khu vực và thế giới  - Phương hướng và những giải pháp cơ bản  

2005/2006

Đề tài cấp Bộ

Chủ nhiệm

 

 

5

Cơ sở khoa học và những giải pháp chủ yếu  nhằm tạo lập một không gian liên kết  cho vùng kinh tế trọng điểm phía phía Nam trong phát triển và hội nhập quốc tế

2009/2010

Đề tài cấp Bộ

 

Chủ nhiệm

 

 

6

Tiến trình cải cách – mở cửa nền kinh tế của Trung Quốc: Những bài học kinh nghiệm

2005/2006

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm

 

 

7

Chiến lược   đào tạo nguồn nhân lực  trong bối cảnh Toàn cầu hoá kinh tế  của một số nước trong khu vực và hướng đi của Việt Nam

2007/2008

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm

 

 

8

Chiến lược phát triển – chuyển giao công nghệ của một số nước trong khu vực  và những  bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

2009/2010

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm

 

 

9

Tiềm năng và giải pháp  phát triển một số  lĩnh vực dịch vụ cao cấp  trên đỊa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2020

 

2011/2012

 

Đề tài cấp Trường

 

Chủ nhiệm

 

10

Phát triển công nghệ cao trên địa bàn TP.HCM  – Quan điểm và giải pháp

2012/2013

Đề tài cấp Trường

 

Chủ nhiệm

 

 

…….