Giới thiệu về Chi bộ

Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM. Các giảng viên trong khoa đều là những nhà khoa học chuyên nghiên cứu và giảng dạy các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nên có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội, đa số giảng viên trong Khoa là đảng viên (26 đảng viên trong tổng số 30 CBVC). 

Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 bao gồm 5 đồng chí:

1. PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn: Bí thư

2. TS. Trần Nguyên Ký: Phó bí thư

3. TS. Nguyễn Văn Sáng: Ủy viên

4. TS. Nguyễn Thùy Dương: Ủy viên

5. Ths. Phạm Thị Lý: Ủy viên