Phân công công việc Ban chủ nhiệm Khoa

Stt Họ tên - Chức vụ Phụ trách
1.
 
Nguyễn Minh Tuấn
PGS.Tiến sĩ
Trưởng khoa
- ĐT: 38270853
- DĐ: 0913717488
- Email: nmtuan@ueh.edu.vn
♦ Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị
♦ Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
- Công tác tổ chức và nhân sự của khoa
- Xây dựng, quản lý nội dung, chương trình và kế hoạch đào tạo NCS và cao học của khoa
- Báo cáo tổng kết và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của khoa từng năm học
- Triển khai các kế hoạch hoạt động nhà trường cho BCN khoa, các bộ môn và từng giảng viên
- Đề xuất thành lập các hội đồng Thạc sĩ và tiến sĩ của khoa.
- Tham dự các cuộc họp của trường để triển khai, thực hiện các công tác của nhà trường liên quan đến khoa.
- Tổ chức biên soạn giáo trình, các tài liệu học tập và tài liệu hướng dẫn ôn tập cho các môn học của khoa (chính)
- Tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa và phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp trường (chính)
- Triển khai các hoạt động giảng dạy, NCKH và đào tạo của khoa (chính)
- Quản lý hệ thống Website của khoa (chính)
- Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo và NCKH của khoa: tổ chức dự giờ rút kinh nghiệm; triển khai các hoạt động để nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học; đẩy mạnh hoạt động NCKH
♦ Công tác khác:
- Bí thư chi bộ khoa: triển khai các hoạt động liên quan đến công tác đảng, triển khai thực hiện các nghị quyết của đảng uỷ cấp trên; báo cao tống kết; soạn thảo nghị quyết của chi bộ…
- Tổ chức mời giảng viên thỉnh giảng, chăm sóc đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của khoa
- Tham gia công tác tuyên huấn của nhà trường
- Triển khai các hoạt đào tạo bồi dưỡng cho giảng viên trong khoa.
- Phối hợp quản lý các lớp thuộc chuyên ngành KTCT: theo dõi tình hình lịch giảng lớp cao học và VB2 KTCT của khoa (phụ)
- Quản lý NCS chuyên ngành KTCT theo đúng quy chế và quy định của nhà trường.(chính)
- Tổ chức cho giảng viên đi tập huấn và thực tế hàng năm (phụ)
- Phụ trách hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong khoa(chính)
- Phối hợp với các khoa và phòng chức năng của trường để triển khai thực hiện các công tác liên quan đến khoa (chính).
2.
Bùi Văn Mưa
Tiến sĩ 
Phó trưởng khoa
- ĐT: 08.38270853
- DĐ: 0903631264
- Email: bvmua@ueh.edu.vn
♦ Phụ trách các mảng công việc:
- Phụ trách trực tiếp hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa
- Phối hợp với P.KHĐT-KT xây dựng và hoàn thiện các ngân hàng câu hỏi thi của các môn học do khoa phụ trách. 
- Phối hợp với P.QLKH-HTQT tổ chức cho GV trong khoa đăng ký các đề tài NCKH, tham gia các buổi sinh hoạt KH trong trường;
- Xây dựng kế hoạch chi quỹ hoạt động NCKH của khoa hàng năm;
- Phối hợp với các khoa và phòng chức năng của trường để triển khai thực hiện các công tác liên quan đến khoa (phụ)
- Tổ chức biên soạn giáo trình, các tài liệu học tập và tài liệu hướng dẫn ôn tập cho các môn học của khoa (phụ)
- Tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa và phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp trường (phụ)
- Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.
♦ Công tác khác:
- Phối hợp quản lý chương trình, nội dung và kế hoạch giảng dạy, học tập môn triết học cho sau đại học.
- Triển khai các hoạt động giảng dạy, NCKH và đào tạo của khoa (phụ)
- Quản lý hệ thống Website của khoa (phụ)
- Ký duyệt bảng điểm các môn học;
3.
 
Nguyễn Văn Sáng
Tiến sĩ 
Phó trưởng khoa
- ĐT: 38270853
- DĐ: 0903655456
- Email: sangnv@ueh.edu.vn
♦ Phụ trách các mảng công việc:
- Trực tiếp phụ trách hoạt động tài chính khoa: quản lý, duy trì nề nếp công tác tài chính khoa (thu – chi) theo đúng qui định và nhiệm vụ được giao, bao gồm: thu chi thường xuyên, tập huấn, thực tế và các hoạt động khác của khoa.
- Trực tiếp quản lý hệ thống ISO của khoa: Thực hiện công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: thay mặt Trưởng khoa, là người đại diện đánh giá nội bộ theo qui định nhà trường, tổ chức thực hiện công tác QLCL của khoa.
- Phụ trách công tác hành chính, thăm viếng, hiếu hỉ.
- Quản lý các lớp bồi dưỡng cho giảng viên trong khoa: ngoại ngữ, NC định lượng, NC định tính
- Quản lý cở sở vật chất của khoa theo qui định của nhà trường: theo dõi tình hình biến động tài sản; kiểm kê tài sản hàng năm; đề xuất, xử lý kịp thời tài sản hư hỏng, sửa chữa.
- Thực hiện công tác cố vấn học tập: phân công GV làm cố vấn học tập, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CVHT cấp khoa theo qui định.
- Đề xuất, tham mưu cho trưởng khoa mở các lớp bồi dưỡng: lớp Anh văn, các lớp nghiên cứu định lượng, định tính. 
- Tổ chức biên soạn giáo trình, các tài liệu học tập và tài liệu hướng dẫn ôn tập cho các môn học của khoa (phụ)
- Quản lý hệ thống Website của khoa (phụ)
- Tổ chức cho giảng viên đi tập huấn và thực tế hàng năm (chính)
- Phụ trách hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong khoa (phụ)
- Triển khai các hoạt động giảng dạy, NCKH và đào tạo của khoa (phụ)
- Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.
♦ Công tác khác:
- Phụ trách công tác đảng vụ: thu đảng phí, ghi biên bản họp
- Phối hợp quản lý các lớp thuộc chuyên ngành KTCT: theo dõi tình hình lịch giảng lớp cao học và VB2 KTCT của khoa. (chính)
- Quản lý NCS chuyên ngành KTCT theo đúng quy chế và quy định của nhà trường.(phụ)
- Phối hợp với các khoa và phòng chức năng của trường để triển khai thực hiện các công tác liên quan đến khoa (phụ)
- Ký duyệt bảng điểm các môn học;