Qúa trình hình thành và phát triển Khoa Lý luận Chính trị - UEH

Khoa Lý luận chính trị thuộc trường Đại học Kinh tế TP. HCM, được thành lập vào tháng 7 năm 2008, trên cơ sở sáp nhập 2 khoa: Khoa Kinh tế chính trị (cũ) và Khoa Triết học (cũ). Hiện tại khoa mới có 3 bộ môn và 3 tiểu ban chuyên môn:

03 bộ môn: Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

03 tiểu ban chuyên môn: Tiểu ban Kinh tế chính trị; Tiểu ban Triết học; Tiểu ban Khoa học Chính trị.

Hiện Khoa đang đảm nhận giảng dạy các môn học chính cho bậc đại học và sau đại học như: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử các học thuyết kinh tế; Logic học; Triết học; Kinh tế chính trị; Chính sách kinh tế - xã hội;Lịch sử kinh tế quốc dân; Chính trị học; Hệ thống chính trị Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam với tiến trình phát triển; Tư tưởng kinh tế, chính trị Hồ Chí Minh và một số môn học khác

Ngoài giảng dạy các môn học nêu trên, Khoa Lý luận chính trị còn thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Kinh tế chính trị ở cả 3 bậc: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo của Khoa có thể giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, làm việc tại các viện nghiên cứu, ban kinh tế, công tác tại các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đoàn thể và trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Trong giai đoạn 1996 - 2016 khoa đã đào tạo hàng trăm cử nhân chuyên ngành Kinh tế chính trị, khoảng 100 thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị và 20 tiến sĩ ngành Kinh tế chính trị. Ngoài ra,  Khoa đã xây dựng xong chương trình đào tạo ngành Khoa học Chính trị trình độ thạc sĩ và chính thức tuyển sinh vào năm 2016

Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Khoa có 30 giảng viên trong đó có: 02 Phó giáo sư, 12 tiến sĩ, 6 nghiên cứu sinh, 7 thạc sĩ, 1 cử nhân và 2 thư ký. Khoa vẫn đang tiếp tục bổ sung và nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với những kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị  tin tưởng các giảng viên sẽ đảm bảo tốt chất lượng giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học,góp phần thực hiện thành công chương trình đào tạo tiến tiến của nhà Trường, xứng đáng là trường trọng điểm Quốc gia./.