Phân công công việc Thư ký Khoa

Stt Họ tên Nhiệm vụ được phân công
1
 
Lê Thị Cẩm Thu
- Cử nhân 
- Chuyên viên
- ĐT: 38270854
- DĐ: 0933871925
- Email: camthu@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Lưu trữ hồ sơ tổng hợp, tài liệu nội bộ(1)
- Phụ trách thủ quỹ(1)
- Phụ trách quản lý tài sản(1)
- Phụ trách mời giảng viên thỉnh giảng các lớp cao học KTCT(1)
- Theo dõi tạm ứng và quyết toán kinh phí NCKH, Tham quan thực tế, Văn phòng phẩm, báo chí….(1)
- Nhận công văn đến và soạn thảo công văn đi, chấm công Thư ký khoa(3)
- Phụ trách công tác cố vấn học tập – Tư vấn viên(2)
- Tham gia ban phát hành các tài liệu học tập của khoa(2)
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Kê khai giờ giảng các hệ CH, NCS,VB2(2)
- Phụ trách website của khoa(mục thông báo) (3)
- Tham gia hỗ trợ ban quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2008(2)
- Thông tin cho NCS và học viên cao học kế hoạch học tập của Trường, Khoa(2)
- Tiếp nhận các hồ sơ của học viên cao học, NCS: Chuyên đề, Luận văn, Luận án…(3)
- Giữ liên lạc với cán bộ hưu trí(3)
- Tham gia tổ chức các hoạt động của công đoàn(2)
- Thông báo và tham gia các hoạt động thăm viếng, hiếu hỉ trong Trường, Khoa(3)
- Tham gia ban tổ chức đi khảo sát thực tế, ngày gia đình, ngày 20/11, ngày phụ nữ 20/10…của khoa.(2)
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Nhận bài thi và giao cho GV chấm
- Nhận điểm, nộp điểm. phụ trách phúc khảo, điều chỉnh điểm
Công tác khác:
- Uỷ viên BCH công đoàn đơn vị
- Tổ trưởng nữ công
2
Vũ Thị Tươi
- Cử nhân 
- Chuyên viên
- ĐT: 38270854
- DĐ: 0902648883
- Email: tuoivt72@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Nhận thời khóa biểu từ Phòng kế hoạch đào tạo – khảo thí, chuyển cho các bộ môn phụ trách phân công(1)
- Phụ trách theo dõi, lưu trữ lịch giảng sau khi đã phân công GV giảng(1)
- Nhận bài thi và giao cho GV chấm(1)
- Nhận điểm, nộp điểm. phụ trách phúc khảo, điều chỉnh điểm(1)
- Phân công cán bộ coi thi các khóa, hệ(2)
- Thư ký ghi chép các biên bản và điểm danh họp khoa(3)
- Thông báo và tham gia các hoạt động thăm viếng, hiếu hỉ trong Trường, Khoa(3)
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Tham gia hỗ trợ ban quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2008(2)
- Tham gia ban phát hành các tài liệu học tập của khoa(2)
- Tham gia tổ chức các hoạt động của công đoàn(2)
- Tham gia ban tổ chức đi khảo sát thực tế, ngày gia đình, ngày 20/11, ngày phụ nữ 20/10…của khoa.(2)
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Nhận công văn đến và soạn thảo công văn đi, chấm công Thư ký khoa(3)
- Lưu trữ hồ sơ tổng hợp, tài liệu nội bộ(1)
- Thông tin cho NCS và học viên cao học kế hoạch học tập của Trường, Khoa(2)
- Tiếp nhận các hồ sơ của học viên cao học, NCS: Chuyên đề, Luận văn, Luận án…(3)
- Giữ liên lạc với cán bộ hưu trí(3)
Công tác khác: