KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC "KHOA HỌC CHÍNH TRỊ VỚI TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP"

15/04/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Khoa Lý luận chính trị                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                                TP. HCM  Ngày 15 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2016

 

Chủ đề: “Khoa học Chính trị với tiến trình đổi mới và hội nhập”

Đơn vị chủ trì: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh Tế TP. HCM

 

1.      MỤC ĐÍCH

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực Khoa học Chính trị có trình độ thạc sĩ của xã hội, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM đã xây dựng chương trình đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ ngành Khoa học Chính trị. Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khoa học Chính trị được thiết kế khoa học, hiện đại phù hợp với chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tham khảo chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khoa học Chính trị của nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới và khu vực, đồng thời cũng thể hiện bản sắc riêng của ngành đào tạo thạc sĩ Khoa học Chính trị tại trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

Để góp phần thực hiện thành công chương trình đào tạo ngành Khoa học Chính trị trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế TP. HCM, khoa Lý luận chính trị tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Khoa học Chính trị với tiến trình đổi mới và hội nhập” với mục đích: Trao đổi học thuật liên quan đến lĩnh vực Khoa học chính trị, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất về khoa học chính trị của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực liên quan. Chia sẻ quan điểm nghiên cứu giữa các nhà khoa học của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh với các trường đại học khác, các viện nghiên cứu và các nhà hoạt động thực tiễn liên quan đến lĩnh vực khoa học chính trị, từ đó gợi ý chính sách và giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế chính trị tại Việt Nam.

2.      CÁC NỘI DUNG CHÍNH TẠI HỘI THẢO

a.      Một số mô hình thể chế chính trị tiêu biểu trên thế giới và ý nghĩa thực tiễn đối với Việt Nam

b.      Địa chính trị với thực tiễn Việt Nam.

c.      Các hình thức chính quyền với chính quyền đô thị

d.      Những giá trị tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

e.      Đảng Cộng sản Việt Nam với tiến trình phát triển; quyền lực chính trị của Đảng

f.       Thể chế chính trị Việt Nam hiện nay với phát huy dân chủ; phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội

g.      Khoa học Chính trị với hội nhập quốc tế ở Việt Nam

h.      Khoa học Chính trị với pháp luật và phát triển

 

3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ

            Kỷ yếu Hội thảo làm tài liệu tham khảo cho giảng dạy và học tập của chương trình cao học chuyên ngành Khoa học Chính trị tại trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Kỷ yếu Hội thảo được xuất bản dựa trên quy trình phản biện, bản thảo được chấp nhận về mặt học thuật, các bài đăng Kỷ yếu được tính điểm khoa học theo quy định;

Bản danh mục các đề tài NCKH để giới thiệu cho các đơn vị, tổ chức các trường đại học, viện nghiên cứu, các địa phương quan tâm hợp tác nghiên cứu.

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

-          Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,

-          Các nhà khoa học thuộc các trường đại học, các viện nghiên cứu trên địa bàn TP. HCM và các nhà khoa học khác.

-          Các nhà hoạt động thực tiễn liên quan đến lĩnh vực Khoa học chính trị.

-          Các cơ quan thông tấn, báo chí.

-          Nghiên cứu sinh của Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

 

5. CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP KHÁC

-          Học viện Chính trị Hồ Chí Minh Khu vực II

-          Viện Nghiên cứu Phát triển TP. HCM

-          Học viện Cán bộ TP. HCM

-          Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG, HCM

-          Các trường đại học, học viện trên địa bàn TP. HCM có đào tạo chuyên ngành Chính trị học

6.   THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

-          Thời gian: khoảng 10 đến 20 tháng 08 năm 2016 (dự kiến)

-          Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

7.  TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

-         Tháng 04/2016               Lập kế hoạch và dự toán Hội thảo trình BGH; Thông báo tổ chức Hội thảo, gởi Thư mời viết bài nghiên cứu; Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn.

-         01 - 15/5/2016                Đăng ký bài nghiên cứu: Tên bài viết, Bài tóm tắt nghiên cứu Đề cương.

-         16 - 30/5/2016                Ban Tổ chức Hội thảo gửi kết quả xét chọn Bài tóm tắt nghiên cứu cho các tác giả.

-         01/6 – 31/6/2016            Nhận bài nghiên cứu đầy đủ.

-         Tháng 7/2016                  Biên tập Kỷ yếu Hội thảo

                                                Gửi Thư mời tham dự Hội thảo

                                                Chuẩn bị Hội thảo.

-         Tháng 8/2016                  Hội thảo (01 buổi).