Giới thiệu về Chi bộ

Chi bộ Khoa Khoa học xã hội là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM. Các giảng viên trong khoa đều là những nhà khoa học chuyên nghiên cứu và giảng dạy các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nên có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội, đa số giảng viên trong Khoa là đảng viên. 

Chi ủy nhiệm kỳ 2023 - 2025 bao gồm 4 đồng chí:

1. TS. Bùi Xuân Thanh: Bí thư

2. TS. Nguyễn Văn Sáng: Phó Bí thư

3. TS. Trần Nguyên Ký: Ủy viên

4. TS. Phạm Thị Lý: Ủy viên

5. TS. Phạm Thị Kiên: Ủy viên