Chức năng, nhiệm vụ Khoa Khoa học xã hội

09/03/2016

 I. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho sinh viên, học viên cao học và NCS.

Phối hợp với các đơn vị trong trường trong việc xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy các môn Lý luận chính trị, sinh hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên.

Giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị cho sinh viên chính quy, văn bằng hai, liên thông, vừa làm vừa học như: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Đường lối kinh tế của Đảng CSVN...;

Giảng dạy Triết học, các chuyên đề cho cho học viên cao học, nghiên cứu sinh của Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM;

Xây dựng chương trình đào tạo, quản lý, tổ chức giảng dạy chuyên ngành kinh tế chính trị từ bậc cử nhân đến tiến sĩ, bồi dưỡng sau đại học;

Quản lí giảng viên, sinh viên, học viên, NCS theo sự phân cấp quản lí của Hiệu trưởng;

Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ gắn với đào tạo, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

Tổ chức biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, học tập, ngân hàng câu hỏi, đề thi do Hiệu trưởng giao;

Liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước;

Phối hợp với Phòng Công tác chính trị giảng dạy chính trị đầu khóa, tổ chức các hoạt động, các hội thi như Olympic các môn khoa học Mác - Lênin...

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. Các môn học đảm nhiệm:

1. Giảng dạy cho sinh viên hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học:

- Chính trị đầu khóa

- Triết học Mác - Lênin

- Kinh tế chính trị Mác - Lênin

- Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Giảng dạy cho sinh viên hệ văn bằng 2, hoàn chỉnh đại học:

- Kinh tế chính trị nâng cao

- Đường lối kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Khoa học hành chính

- Khoa học quản lý

- Chính trị học

3. Giảng dạy cho học viên cao học và nghiên cứu sinh:

- Các chuyên đề nghiên cứu sinh ngành Kinh tế chính trị

- Lịch sử các học thuyết kinh tế

- Các chuyên đề cao học chuyên ngành Kinh tế chính trị

- Triết học Sau đại học

- Hướng dẫn HVCH, NCS làm luận văn, luận án