Phân công công việc Thư ký Khoa

Stt Họ tên Nhiệm vụ được phân công
1
 

 

Phụ trách các đầu việc:

- Tham gia quản lý tài sản của Khoa (1)

- Hỗ trợ Ban quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 (1)

- Thư ký ghi chép các biên bản họp khoa (1)

- Sắp xếp, lưu trữ các loại hồ sơ, tài liệu tổng hợp (1)

- Kê khai giờ giảng môn kinh tế chính trị và CNXHKH

- Nhận công văn đến và soạn thảo công văn đi, vào sổ, lưu trữ công văn (2)

- Thủ quỹ của khoa (2)

- Tư vấn viên, hỗ trợ công tác cố vấn học tập (2)

- Mua văn phòng phẩm, báo, tạp chí (2)

- Tham gia tổ chức các hoạt động của Công đoàn (2)

- Tiếp nhận, triển khai công văn của Trường, của Khoa đến giảng viên trong Khoa và sinh viên (2)

- Tham gia Ban Phát hành các tài liệu của Khoa (3)

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Nhận đề thi từ giảng viên chuyển cho phòng chức năng (1)

- Nhận bài thi, ghi sổ và giao cho giảng viên chấm (1)

- Nhận điểm, nộp điểm, phụ trách phúc khảo, điều chỉnh điểm (1)

- Phân công, đôn đốc giảng viên coi thi các khóa,  hệ (2)

- Tham gia hỗ trợ hoạt động hội thảo khoa học của Khoa, Bộ môn (2)

- Tiếp nhận các hồ sơ của học viên cao học, nghiên cứu sinh: chuyên đề, luận văn, luận án...(3)

-Thông báo và tham gia các hoạt động thăm viếng, hiếu hỷ trong trường, trong Khoa (3)

-Tham gia Ban tổ chức đi khảo sát thực tế, ngày Gia đình, ngày 20/11, ngày 8/3... của Khoa (3)

- Thông tin cho nghiên cứu sinh và học viên cao học kế hoạch học tập của Trường, của Khoa (3)

- Tham gia quản lý website của khoa (3)

- Liên lạc với cán bộ hưu trí (3)

2
 

 

 

Phụ trách các đầu việc:

- Nhận thời khóa biểu từ phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí, chuyển cho các Bộ môn phụ trách phân công (1).

- Nhận đề thi từ giảng viên chuyển cho phòng chức năng (1)

- Nhận bài thi, ghi sổ và giao cho giảng viên chấm (1)

- Nhận điểm, nộp điểm, phụ trách phúc khảo, điều chỉnh điểm (1)

- Lưu trữ bảng điểm, bài thi, điểm thi (1)

- Phân công, đôn đốc giảng viên coi thi các khóa,  hệ (2)

- Theo dõi, lưu trữ lịch giảng, đôn đốc giảng viên sau khi đã phân công giảng viên giảng (2)

- Tham gia hỗ trợ hoạt động hội thảo khoa học của Khoa, Bộ môn (2)

- Thông tin cho nghiên cứu sinh và học viên cao học kế hoạch học tập của Trường, của Khoa (3)

- Tiếp nhận các hồ sơ của học viên cao học, nghiên cứu sinh: chuyên đề, luận văn, luận án...(3)

- Liên lạc với cán bộ hưu trí (3)

-Thông báo và tham gia các hoạt động thăm viếng, hiếu hỷ trong trường, trong Khoa (3)

-Tham gia Ban tổ chức đi khảo sát thực tế, ngày Gia đình, ngày 20/11, ngày 8/3... của Khoa (3)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Sắp xếp, lưu trữ các loại hồ sơ, tài liệu tổng hợp (1)

- Hỗ trợ Ban quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 (1)

- Tham gia quản lý tài sản của Khoa (1)

- Nhận công văn đến và soạn thảo công văn đi, vào sổ, sắp xếp, lưu trữ công văn (2)

-Tham gia tổ chức các hoạt động của công đoàn (2)

- Tiếp nhận, triển khai công văn của Trường, của Khoa đến giảng viên trong khoa và sinh viên (2)

- Tham gia hỗ trợ hoạt động hội thảo khoa học của Khoa, Bộ môn (2)

- Hỗ trợ công tác cố vấn học tập (2)

- Liên lạc với cán bộ hưu trí (3)

- Tham gia Ban Phát hành các tài liệu của Khoa (3)

     

- Thư ký Khoa Lý luận chính trị hiện nay: ThS. Lê Bích Liễu

Email: lblieu@ueh.edu.vn

ĐT: 028. 38270854