Qúa trình hình thành và phát triển Khoa Khoa học xã hội - UEH

Ngày thành lập:
Năm 1986
         Khái quát quá trình hình thành và phát triển
         Tiền thân của Khoa ngày nay là Tổ Triết học thuộc Khoa Lý luận của Trường Sĩ quan Chính trị.
         Tháng 11 năm 1978, Khoa Triết học Mác - Lênin  Chính trị quân sự.
         Từ 7 năm 2006 - 11 năm 2008, Bộ môn Triết học thuộc Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
         Khoa Khoa học - Xã hội trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành lập năm 2008 trên cơ sở sáp nhập Khoa Kinh tế Chính trị (cũ) và Ban Triết – Xã hội học (cũ). Thực tế đào tạo tại khoa Khoa học - Xã hội – trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua cho thấy Khoa đã đảm nhận giảng dạy cho sinh viên toàn UEH những môn Lý luận chính trị như: triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử các học thuyết kinh tế, chính trị học, hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam với tiến trình phát triển, tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh, tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh và một số môn học khác. Ngoài giảng dạy những môn học trên cho sinh viên toàn trường, Khoa Khoa học - Xã hội còn đào tạo thêm chuyên ngành kinh tế chính trị ở cả ba bậc: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Ngoài ra, Khoa còn xây dựng chương trình đào tạo ngành Khoa học chính trị, ngành Xã hội học trình độ cử nhân và thạc sĩ.        
Chỉ huy Khoa:
       - Chủ nhiệm khoa: Đại tá, TS Nguyễn Văn Quyền
       - Phó Chủ nhiệm khoa: Đại tá, TS Chu Xuân Hải; Trung tá, TS Đỗ Ngọc Hanh.
        Chức năng, nhiệm vụ:
        Giảng dạy triết học cho các đối tượng đào tạo của Nhà trường và tham gia nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự.
Sứ mệnh: 
(1) Trang bị cho người học thế giới quan, phương pháp luận khoa học về những nội dung cơ bản của Triết học nói chung, Triết học Mác - Lênin nói riêng, những tri thức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó vận dụng sáng tạo những kiến thức đã tiếp thu vào hoạt động nhận thức khoa hoc và thực tiễn, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 
(2) Đào tạo những cử nhân Quản lý Nhà nước (chuyên ngành Hành chính công) có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu của công tác hành chính công và hành chính tư trong giai đoạn hiện nay.
         Thành tích tiêu biểu:
         Năm 2019:
          - Giấy khen đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm học 2018 - 2019 
         Năm 2020:
         - Đơn vị Quyết thắng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
        - Danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện” mẫu mực, tiêu biểu vì có thành tích tiêu biểu toàn diện trong xây dựng đảng viên và thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
         - Giấy khen Đơn vị có thành tích tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học
         - Giấy khen Đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm học 2019 - 2020
         Năm 2021:
         - Đơn vị Quyết thắng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
         - Giấy khen Đơn vị có thành tích tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học