Giới thiêu Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

 

       Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin được thành lập năm 2008 trên cơ sở hợp nhất ba bộ môn; Triết học, Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa Xã hội khoa học theo tinh thần tích hợp ba bộ phận cấu thành của Chủ nghĩa Mác - Lênin thành môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, Bộ môn gồm có 15 giảng viên, trong đó gồm 2 Phó giáo sư, tiến sĩ; 8 tiến sĩ và 4 thạc sĩ. 

Nhiệm vụ của Bộ môn:

- Giảng dạy môn học Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin dành cho hệ đại học Chính quy và hệ Vừa làm vừa học. Giảng dạy môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần nâng cao) dành cho hệ Văn bằng 2 và Liên thông đại học. 

- Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn, Khoa, Trường vàv cộng \ tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan nghiên cứu ngoài Trường.

- Tham gia đào tạo Sau đại học

 Tham gia  hỗ trợ về chuyên môn cho cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh của Trường ...