Phân công công việc Ban chủ nhiệm Khoa

Stt Họ tên - Chức vụ Phụ trách
 1.
          
       Bùi Xuân Thanh
    Tiến sĩ
    Trưởng khoa
  - ĐT: 028.3855.1159
  - DĐ: 0918415335
  - Email:     xuanthanh@ueh.edu.vn

§ Phụ trách chung: chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

§ Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

- Xây dựng chiến lược phát triển Khoa; Các công việc đối nội và đối ngoại của Khoa;

      - Công tác tổ chức, tuyển dụng và nhân sự của Khoa;

      - Chủ tịch Hội đồng khoa học; Chỉ đạo, định hướng và triển khai các hoạt          động giảng dạy, NCKH, đào tạo của Khoa; - Chủ tịch Hội đồng thi đua              khen thưởng của Khoa;

- Định  hướng về chuyên môn nghiệp vụ đào tạo và phát triển chương trình đào tạo;

- Quản lý các bộ môn; ra quyết định cuối cùng về phân công phân nhiệm công việc cho giáo viên và nhân viên trong Khoa;

- Xét duyệt các Hội đồng Sau đại học và Hội đồng nghiệm thu đề tài.

- Tổ chức biên soạn giáo trình, các tài liệu học tập và tài liệu hướng dẫn ôn tập cho các môn học của Khoa

§ Công tác khác:

- Tham gia công tác tuyên giáo của nhà trường;

- Triển khai các hoạt đào tạo bồi dưỡng cho giảng viên trong Khoa;

- Trưởng Tiểu ban triết học sau đại học - phụ trách nội dung, chương trình giảng dạy triết học sau đại học;

- Phụ trách hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Khoa;

 
 
 

§ Phụ trách các mảng công việc:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa;

- Tổ chức và xây dựng và hoàn thiện các ngân hàng câu hỏi thi của các môn học do Khoa phụ trách;

- Tổ chức cho GV trong khoa đăng ký các đề tài NCKH,

- Xây dựng kế hoạch chi quỹ hoạt động NCKH của khoa hàng năm;

- Triển khai thực hiện các công tác liên quan đến khoa; 

- Tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa và phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp trường

§  Công tác khác:

- Phối hợp triển khai các hoạt động giảng dạy , NCKH và đào tạo của khoa ( Nắm việc thực hiện chương trình, lịch giảng của các Bộ môn, giảng viên thỉnh giảng…)

- Phối hợp tổ chức biên soạn giáo trình, các tài liệu học tập và tài liệu hướng dẫn ôn tập cho các môn học của khoa; 

- Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.

 

2.
 
Nguyễn Văn Sáng
Tiến sĩ 
Phó trưởng khoa
- ĐT: 028.38270853
- DĐ: 0903655456
- Email: sangnv@ueh.edu.vn

§  Phụ trách các mảng công việc:

- Công tác tài chính, cơ sở vật chất của Khoa;

- Công tác hành chính của Khoa

- Quản lý công tác cố vấn học tập;

- Phối hợp tổ chức biên soạn, in ấn giáo trình, các tài liệu học tập và tài liệu hướng dẫn ôn tập cho các môn học của Khoa; triển khai  các hoạt động giảng dạy, NCKH và đào tạo của Khoa; đồng thời, phụ trách hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Khoa.

- Tổ chức cho giảng viên đi tập huấn và thực tế hè hàng năm.

§  Công tác khác:

- Kiêm nhiệm phụ trách môn KTCT và môn CNXHKH

- Quản lý các lớp cử nhân, cao học chuyên ngành KTCT của Khoa.

- Phối hợp quản lý NCS chuyên ngành KTCT.

- Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.