Giảng viên thỉnh giảng

12/03/2016

Danh sách Giảng viên thỉnh giảng

1. TS. Nguyễn Ngọc Thu - Trung tâm Lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Tp.HCM

2. PGS,.TS. Vũ Tình - Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Tp.HCM