Tài liệu học tập môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin (HP II nâng cao), (dùng cho hệ đại học VB2 và hệ hoàn chỉnh đại học)

01/04/2016

Tài liệu học tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin Học phần II nâng cao đã được Hội đồng Khoa học Khoa lý luận Chính trị thông qua và đã được nghiệm thu cấp trường, dùng làm tài liệu học tập chính thức cho sinh viên hệ đại học (Văn bằng 2) và hoàn chỉnh đại học của Trường Đại học kinh tế TP.HCM. Tài liệu được biên soạn thành 6 chuyên đề, bao gồm học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất TBCN và Lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về Chủ nghĩa Xã hội khoa học.