Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

08/03/2016

Để giúp cho sinh viên thuận tiện trong việc học tập, nghiên cứu và tiếp thu kiến thức môn học, Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức biên soạn cuốn tài liệu Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tài liệu được chia làm 3 phần: Tóm tắt nội dung, giúp cho sinh viên nắm bắt những kiến thức cơ bản của môn học; Phần hỏi và trả lời giúp sinh viên làm quen với các dạng câu hỏi thi tự luận, cách làm bài thi tự luận; Phần trắc nghiệm. Đây là một tài liệu quan trọng và hữu ích đối với sinh viên trong quá trình học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tài liệu hướng dẫn ôn tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam