Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin (HP1)

29/08/2013

Đây là một trong những tài liệu cơ bản cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin nói chung, sinh viên trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang theo học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Tài liệu có nguồn tham khảo chính từ Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nxb. chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011; Giáo trình Triết học Mác - Lênin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nxb. chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, và một số tài liệu tham khảo.

            Nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc tiếp cận môn học, tài liệu được kết cấu gồm ba phần chủ yếu:

- Phần thứ nhất: Tóm tắt nội dung lý thuyết. Phần này giúp sinh viên khái quát hóa vấn đề ở nội dung về Triết học Mác - Lênin.

- Phần thứ hai: Câu hỏi tự luận, giúp sinh viên củng cố lại kiến thức đã học.

- Phần thứ ba: Câu hỏi thảo luận và Câu hỏi trắc nghiệm, giúp sinh viên mở rộng vấn đề, thuận lợi trong việc ôn tập và thi kết thúc học phần./.