Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin (HP2)

01/04/2016

Tài liệu được biên soạn trên cơ sở Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXB. Chính trị Quốc gia với 3 phần: Tóm tắt nội dung giúp cho sinh viên nắm bắt những kiến thức cốt lõi của môn học; hỏi và hướng dẫn trả lời, câu hỏi trắc nghiệm. Đây là một cuốn tài liệu hữu ích và quan trọng trong quá trình học tập, ôn tập môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.