Thông báo: V/v triển khai đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 1 năm 2021

09/02/2021

Thông báo về việc triển khai đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 1 năm 2021 của Phòng QLKH-HTQT. Chi tiết xem file đính kèm (http://llct.ueh.edu.vn/Uploads/2021/277_Kx06mHuz.pdf)

HXS, 9-2-2021.